Change Style of Listing
3M3 - سازمان کشت داروهای گیاهی 03:00 Quicklist

3M3 - سازمان کشت...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: عادل شهبندی

526 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - ایجاد انگیزش توسط مدیران و رهبران 03:00 Quicklist

3M3 - ایجاد انگیزش...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: سجاد تقی زاده بهجتی

728 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - برای بالا بردن اعتماد به نفس خود چه کنیم 03:01 Quicklist

3M3 - برای بالا بردن...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: سمیه رحیمی

505 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - اشتباهات رایج مدیران در جذب نیروی انسانی 03:12 Quicklist

3M3 - اشتباهات رایج...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریت
اجرا: مریم رمضانی بیدگلی

685 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

MIS - دوره یازدهم - جلسه هفتم 01:08:22 Quicklist

MIS - دوره یازدهم -...

0%

MIS - دوره یازدهم - جلسه هفتم

373 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

مدیریت استراتژی - د.وره یازدهم - جلسه نهم 01:30:58 Quicklist

مدیریت استراتژی -...

0%

مدیریت استراتژی - د.وره یازدهم - جلسه نهم

365 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

مدیریت منابع انسانی  - دوره یازدهم - جلسه هفتم 01:15:41 Quicklist

مدیریت منابع انسانی...

0%

مدیریت منابع انسانی - دوره یازدهم - جلسه هفتم

384 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - چگونه رهبری کاریزما برای کسب و کار خود باشیم 03:07 Quicklist

3M3 - چگونه رهبری...

0%

فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: معصومه صفدری

633 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - تفاوتهای مدیریت و رهبری 03:03 Quicklist

3M3 - تفاوتهای مدیریت...

0%

فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: محمد رضا دانائی

459 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

MIS -دوره دهم - جلسه دوازدهم 02:09:54 Quicklist

MIS -دوره دهم - جلسه...

0%

MIS -دوره دهم - جلسه دوازدهم

367 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

HRM-20131214 1505-1 29:47 Quicklist

HRM-20131214 1505-1

0%

HRM-20131214 1505-1

518 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - هشت گام برای یک تغییر موفق در سازمان 02:50 Quicklist

3M3 - هشت گام برای یک...

0%

فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: آقای غلامی

573 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - خود آگاهی سازمانی 03:17 Quicklist

3M3 - خود آگاهی سازمانی

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: احمد حسینی

483 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - رفتار با کارکنان 03:07 Quicklist

3M3 - رفتار با کارکنان

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: شهلا سالمی

665 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - ده قانون مدیریت بحران 03:00 Quicklist

3M3 - ده قانون مدیریت...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: سمیه رحیمی

465 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - یادگیری از شکستها در کسب و کار 03:11 Quicklist

3M3 - یادگیری از...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: امیر آرام

418 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - فرق مدیران سنتی و رهبران مدرن 02:43 Quicklist

3M3 - فرق مدیران سنتی و...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: شاهین هوشمند

425 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - مسیر موفقیت شرکتها 03:10 Quicklist

3M3 - مسیر موفقیت شرکتها

0%

مسیر موفقیت شرکتها

418 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - تفکر دلفینی 02:46 Quicklist

3M3 - تفکر دلفینی

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: آقای امام زاده

712 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - رهبری تغییر 02:60 Quicklist

3M3 - رهبری تغییر

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: دلارام یوسفی

587 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)