Change Style of Listing
3M3 -تاثیر انگیزش در عملکرد کارکنان 04:54 Quicklist

3M3 -تاثیر انگیزش در...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: مریم میرواسع و گل...

1897 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - مدیریت منابع انسانی 03:00 Quicklist

3M3 - مدیریت منابع...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: داریوش احتشام نیا

586 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - سازمانهای آشوب زده 02:56 Quicklist

3M3 - سازمانهای آشوب زده

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: فاطمه صفائیان،...

864 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - بابای دارا و بابای ندار 03:16 Quicklist

3M3 - بابای دارا و...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: سها دحاسی و محمد چمنی

645 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - آیا شما باغبان این درختان هستید 03:17 Quicklist

3M3 - آیا شما باغبان...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: پورنگ نجفی

743 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - ایده شرکت تبلیغاتی برای توسعه صنعت سبز 02:44 Quicklist

3M3 - ایده شرکت...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: تیم شرکت کننده در...

587 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - افسانه کودکان کار 03:12 Quicklist

3M3 - افسانه کودکان کار

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: تیم شرکت کننده در...

844 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - یکپارچه سازی زیرساختهای اطلاعاتی سلامت در قالب تلفن همراه 02:44 Quicklist

3M3 - یکپارچه سازی...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: تیم شرکت کننده در...

648 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - برنامه ای برای کاهش سرطان از طریق توسعه کودهای ارگانیک در کشاورزی 02:20 Quicklist

3M3 - برنامه ای برای...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: تیم شرکت کننده در...

541 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - آینده پژوهشی برای نجات مدیران از تصمیم دقیقه 90 03:01 Quicklist

3M3 - آینده پژوهشی...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: تیم شرکت کننده در...

527 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - شیوه ای برای ریشه کنی بیکاری 02:23 Quicklist

3M3 - شیوه ای برای ریشه...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: تیم شرکت کننده در...

531 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - اهمیت فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی برای انتقال دانش 03:00 Quicklist

3M3 - اهمیت فیلمهای سه...

0%

در این فیلم سه دقیقه ای که در چندین شهر مختلف...

834 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی مدیر نامتناسب بر سازمان 02:37 Quicklist

3M3 - تاثیر...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: مهریاد شریف بختیار

680 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - تاثیر ناهنجاری شخصیتی مدیران انفجاری بر سازمان 03:16 Quicklist

3M3 - تاثیر ناهنجاری...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: مهریاد شریف بختیار

842 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - مدیریت زمان 03:09 Quicklist

3M3 - مدیریت زمان

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: وحید مالکی

590 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - کار بر روی سکوی نفتی خلیج فارس 02:34 Quicklist

3M3 - کار بر روی سکوی...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: وحید مالکی

805 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - تکنیکهای رهبری 04:24 Quicklist

3M3 - تکنیکهای رهبری

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: رحمت ا... سکوت

928 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - ایمنی و بهداشت در صنعت برق 03:01 Quicklist

3M3 - ایمنی و بهداشت در...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: عادل شهبندی

848 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - مدلهای مهم تفکر استراتژیک 03:28 Quicklist

3M3 - مدلهای مهم تفکر...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: محمد محمدی تبار

952 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی 03:00 Quicklist

3M3 - فیلمهای سه دقیقه...

0%

اهمیت فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی برای انتقال دانش به...

1169 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (5 years ago)