Change Style of Listing
3M3 - سازمان کشت داروهای گیاهی 03:00 Quicklist

3M3 - سازمان کشت...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: عادل شهبندی

526 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - ایجاد انگیزش توسط مدیران و رهبران 03:00 Quicklist

3M3 - ایجاد انگیزش...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: سجاد تقی زاده بهجتی

728 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - برای بالا بردن اعتماد به نفس خود چه کنیم 03:01 Quicklist

3M3 - برای بالا بردن...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: سمیه رحیمی

505 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - اشتباهات رایج مدیران در جذب نیروی انسانی 03:12 Quicklist

3M3 - اشتباهات رایج...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریت
اجرا: مریم رمضانی بیدگلی

685 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (3 years ago)

3M3 - چگونه رهبری کاریزما برای کسب و کار خود باشیم 03:07 Quicklist

3M3 - چگونه رهبری...

0%

فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: معصومه صفدری

633 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - تفاوتهای مدیریت و رهبری 03:03 Quicklist

3M3 - تفاوتهای مدیریت...

0%

فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: محمد رضا دانائی

459 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - هشت گام برای یک تغییر موفق در سازمان 02:50 Quicklist

3M3 - هشت گام برای یک...

0%

فیلمهای سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: آقای غلامی

573 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - خود آگاهی سازمانی 03:17 Quicklist

3M3 - خود آگاهی سازمانی

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: احمد حسینی

483 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)

3M3 - رفتار با کارکنان 03:07 Quicklist

3M3 - رفتار با کارکنان

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: شهلا سالمی

665 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - ده قانون مدیریت بحران 03:00 Quicklist

3M3 - ده قانون مدیریت...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: سمیه رحیمی

465 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - یادگیری از شکستها در کسب و کار 03:11 Quicklist

3M3 - یادگیری از...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: امیر آرام

418 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - فرق مدیران سنتی و رهبران مدرن 02:43 Quicklist

3M3 - فرق مدیران سنتی و...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: شاهین هوشمند

425 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - مسیر موفقیت شرکتها 03:10 Quicklist

3M3 - مسیر موفقیت شرکتها

0%

مسیر موفقیت شرکتها

418 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - تفکر دلفینی 02:46 Quicklist

3M3 - تفکر دلفینی

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: آقای امام زاده

712 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - رهبری تغییر 02:60 Quicklist

3M3 - رهبری تغییر

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: دلارام یوسفی

587 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - بازاریابی الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی 04:18 Quicklist

3M3 - بازاریابی...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
توسط: علی حاجی زاده

528 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - رهبری بهتری برای سازمانمان باشیم 03:12 Quicklist

3M3 - رهبری بهتری برای...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: آرش پشتیبان

515 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

رهبری تغییر 02:60 Quicklist

رهبری تغییر

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: دلارام یوسفی

501 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

برای کودکان کار 02:43 Quicklist

برای کودکان کار

0%

در این فیلم محمد آکوچکیان به اهمیت موضوع آموزش کودکان...

610 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (4 years ago)

3M3 - تاثیر انگیزش فردی در موفقیتهای اجتماعی 05:56 Quicklist

3M3 - تاثیر انگیزش...

0%

فیلم سه دقیقه ای مدیریتی
اجرا: مریم میرواسع و گل...

788 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (4 years ago)